نیل محصولی هوشمند از دختران جغرافیایی است که حافظان جنگل های هیرکانی نام گرفته اند. ما برای حفظ محیط زیست به سمت هوشمند سازی حرکت کردیم و از اتاق کوچک دانشگاهی به کارخانه نوآوری رسیدیم و به سمت جهانی شدن حرکت می کنیم. ما تلاش می کنیم تا تفکر حفظ محیط زیست را جهانی کنیم و امید داریم با هوشمندسازی حتی اگر کسی بخواهد نمی تواند به محیط زیست آسیب برساند .

نیل در راه حفظ محیط زیست...

152
تعداد پروژه های نیل
1005.4
میزان اکسیژن ساخته شده برحسب کیلوگرم
1200.6
میزان جذب CO2 برحسب کیلوگرم

پروژه های نیل

درخواست همکاری نیل