دیوار سبز

به دیوار هایی که با کمک تجهیزات و لوازم مخصوص، از گیاهان متراکم یا حتی غیر متراکم پوشیده شده اند را دیوار سبز یا در اصطلاح زبان انگلیسی گرین وال گویند.

به دیوار هایی که با کمک تجهیزات و لوازم مخصوص، از گیاهان متراکم یا حتی غیر متراکم پوشیده شده اند را دیوار سبز یا در اصطلاح زبان انگلیسی گرین وال گویند.

مراحل اجرا

مرحله اول: بررسی موقعیت از حیث عایق بندی کف، دیوار و همچنین سیستم لوله کشی و فاضلاب
مرحله دوم: انتخاب، طراحی و برآورد هزینه
مرحله سوم: تایید طرح و هزینه و اجرا
مرحله چهارم: خدمات نگهداری و توسعه

طراحی و اجرا دیوار سبز توسط نیل در سریعترین زمان ممکن

نمونه پروژه های دیوار سبز نیل