گلخانه هوشمند

گلخانه هوشمند محیطی کنترل شده با ریزگرد و هوا برای رشد بهینه گیاه است که شرایط آب و هوایی داخل گلخانه مانند دما، رطوبت، درخشندگی، رطوبت خاک به طور مداوم مورد بررسی قرار می‎گیرد و کوچکترین تغییرات آب و هوایی باعث انجام اقدامات خودکار می‌شود. اقدامات خودکار، تغییرات را ارزیابی می‌کند و سپس اقدامات اصلاحی را انجام می‌دهد، بنابراین شرایط بهینه برای رشد گیاه را فراهم می‌کند.

سیستم های قابل اجرا

سیستم کنترل دما
سیستم کنترل کوددهی
سیستم کنترل رطوبت
سیستم کنترل آبیاری
سیستم داده کاوی
سیستم عفونت و شیوع بیماری‌ها

مزایا

قابلیت کنترل اتوماتیک دما
قابلیت کنترل اتوماتیک رطوبت
قابلیت کنترل اتوماتیک آبیاری
افزایش بهره وری
کاهش هزینه ها
کاهش نیاز به نیروی کار متخصص